Hjertelig Omsorg ble grunnlagt i mars 2013 av sykepleier Karianne Kveim, som har erfaring fra offentlige helsetjenester som sykepleier på sykehjem, i hjemmesykepleien og på sykehus. Bakgrunnen for etableringen lå i hennes erkjennelse av betydelige utfordringer og mangler i omsorgen for eldre, spesielt de med demenssykdom.

Kveim opplevde at eldre med demens ikke fikk den forsvarlige og omsorgsfulle behandlingen de fortjente. Hun identifiserte en problematisk situasjon preget av stadig skiftende pleiepersonell, noe som skapte uforutsigbarhet og utrygghet blant demenspasientene. Videre mangel på tilstrekkelig tid fra pleierne forsterket bekymringen, da Kveim mente at adekvat tid er avgjørende for å kunne gi en grundig og god sykepleie.

Med et ønske om å adressere disse utfordringene og sikre en høyere standard av omsorg, ble Hjertelig Omsorg etablert som et svar på behovet for kontinuitet, forsvarlighet og dedikert tid i pleien av eldre, spesielt de med demenssykdom.